بررسی قوانین جدید اسید پاشی

اسید پاشی

فهرست مطالب

مجازات اسید پاشی چیست؟ اسید پاشی چند سال حبس دارد؟ آیا اسید پاش قصاص می شود؟ آیا مجازات اسید پاشی، قصاص با پاشیدن اسید است؟ آیا جرم اسید پاشی قابل تعلیق است؟ آیا می توان مجازات اسید پاشی را خرید یا تبدیل به جزای نقدی کرد؟ آیا مرتکبین اسیدپاشی حق استفاده از آزادی مشروط دارند؟

مجازات اسید پاشی
آیا پاشیدن آب به قصد ترساندن دیگری، بطوری که طرف مقابل فکر کند ماده مذکور اسید است، جرم است؟ این ها سوالات رایجی است که در خصوص پدیده «اسیدپاشی» پرسیده می شود و این مقاله از وکیل دادگستری در مشهد در پی پاسخ به آن هاست.

مجازات اسید پاشی در سال 98 شدیدتر شد

«اسید پاشی» یکی از خشن ترین جنایات و وحشیانه ترین جرایمی است که غالبا با انگیزه انتقام جویی صورت می گیرد. با اینکه قانونگذار پیش از انقلاب، حساب «اسید پاشی» را از بقیه جرایم جدا کرده بود و نسبت به سایر جرایم، مجازات شدیدتری برای آن وضع کرده بود. مطابق قانون قدیم در صورتی که اسید پاشی منجر به مرگ می شد مجازات مرتکب اعدام، و در صورتی که منجر به قطع و نقص عضو می گردید.

مرتکب به 2 تا 10 سال حبس و در سایر موارد به 2 تا 5 سال حبس محکوم می شد. اما با وقوع چندین اسید پاشی در کشور در دهه 90 باری دیگر این مسئله در مجلس بررسی شد و نهایتا در سال 98 قانون «تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن» به تصویب رسید. مطابق ماده 6 این قانون، به کلیه دعاوی و شکایات مربوط به «اسید پاشی» به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

مجازات اسید پاشی، از اعدام و قطع عضو تا حبس ابد

مطابق مفاد تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید اسید پاشی، در مواردی که اسیدپاشی به صورت گسترده انجام گیرد، یا موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی جامعه شود، یا موجب وحشت عمومی و ضعف نظام اسلامی گردد، یا به قصد مقابله با نظام صورت پذیرد، مشمول مقررات ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ بوده و مرتکب مفسد فی الارض محسوب شده و به «اعدام» محکوم می گردد.

در غیر اینصورت مطابق ماده 1 «قانون تشدید اسید پاشی» هرکس عمداً با پاشیدن اسید موجب قتل، قطع عضو یا از بین رفتن منافع (منافع نظیر: بویایی، چشایی، بینایی و …) گردد در صورت مطالبه از ناحیه شخص قربانی یا اولیای دم حسب مورد به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می ‌شود.

بر اساس مفاد ماده ۲ قانون تشدید اسید پاشی، هرگاه شخصی مرتکب اسید پاشی شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند گذشت یا توافق اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا وجه مورد توافق، حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

مجازات اسید پاشی
الف ـ در اسید پاشی هایی که منجر به قتل یا منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک (بیش از 25 سال حبس)؛

ب ـ در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو (بیش از 15 تا 25 سال حبس)؛

پ ـ در جنایتی که میزان دیه آن از یک‌سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه (بیش از 10 تا 15 سال حبس)؛

ت ـ در جنایتی که میزان دیه آن تا یک‌سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار (بیش از 5 تا 10 سال حبس)؛

آیا قصاص اسیدپاشی از طریق ریختن اسید است؟

چنانچه قربانی در اثر اسید پاشی و جراحات وارده به قتل برسد، مرتکب به قصاص محکوم خواهد شد. شیوه فعلی قصاص نفس در کشور ما، اعدام با طناب دار است. اما چنانچه قربانی به قتل نرسد و اعضای او آسیب ببیند در صورتی که قصاص امکان پذیر باشد محکوم به قصاص می شود.

مطابق بندهای ماده 393 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) برای انجام قصاص نباید خوف سرایت جنایت به سایر اعضای بدن مرتکب وجود داشته باشد و میزان قصاص نیز باید با جنایت برابر باشد. بنابراین از آنجا که انجام قصاص بوسیله اسید ممکن است موجب گسترش جنایت شود، انجام قصاص با اسید ممکن نیست.

مجازات پاشیدن مواد دیگر غیر از اسید چیست؟

مطابق ماده 1 قانون «تشدید اسیدپاشی» و تبصره 1 آن، پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت که باشد تفاوتی در میزان مجازات ندارد و همگی در حکم اسید پاشی می باشند. همچنین فرقی میان ریختن اسید بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن نیست و همگی در حکم اسید پاشی است.

آیا جرم اسید پاشی قابل تخفیف و تعلیق است؟

مطابق ماده ۳ قانون جدید اسید پاشی، این جرم قابلیت تعلیق ندارد و دادگاه نیز حق اعمال تخفیف در خصوص مرتکبین اسید پاشی را ندارند. مگر آنکه بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با‌شند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

مجازات اسید پاشی
آیا مرتکب اسید پاشی حق استفاده از آزادی مشروط دارد؟

بر اساس ماده 3 قانون تشدید اسید پاشی، اشخاصی که مرتکب اسید پاشی شده اند و اشخاصی که شروع به این جرم کرده اند اما به واسطه عامل خارج از اراده خود به هدف مجرمانه خود نرسیده اند و نیز افرادی که به نحوی به «اسیدپاشی» کمک کرده اند، تحت هیچ عنوان حق استفاده از آزادی مشروط را ندارند.

مجازات معاونت در اسید پاشی

«معاون» در جرم اسید پاشی به کسی اطلاق می شود که ديگري را ترغيب، تهديد، تطميع، يا تحريك به ارتكاب اسید پاشی كند يا با دسيسه يا فريب يا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم «اسید پاشی» گردد. و همچنین هركس وسايل ارتكاب جرم «اسید پاشی» را بسازد يا تهيه كند يا طريق ارتكاب «اسیدپاشی» را به مرتكب ارائه دهد. و به طور کلی هركس وقوع «اسید پاشی» را برای مرتکب آسان و تسهيل كند، معاون محسوب شده و مطابق ماده 4 قانون تشدید اسید پاشی، به ترتیب زیر مجازات می شود:

الف ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو (بیش از 15 تا 25 سال حبس)؛

ب ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه (بیش از 10 تا 15 سال حبس)؛

پ ـ در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.

خسارات و هزینه های درمان ناشی از اسید پاشی بر عهده کیست؟

بر اساس مندرجات ماده 5 قانون «تشدید اسیدپاشی»، در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های ناشی از جرم، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

اسید پاشی
مجازات شروع به اسید پاشی چیست؟

بر اساس ماده 122 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) هر كس قصد ارتكاب «اسید پاشی» كرده و شروع به اجراي آن نمايد لكن به‌ واسطه عاملی خارج از اراده اش قصدش معلق بماند، به ‌شرح زير مجازات مي‌شود:

چنانچه مجازات قانوني مرتکب اصلی اعدام، حبس دائم يا حبس تعزيري درجه 1، 2 و 3 باشد، مجازات شروع به «اسیدپاشی» حبس تعزيري درجه 4 است. در مواردی كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه 4 است، کیفر «شروع به اسید پاشی» حبس تعزيري درجه 5 خواهد بود.

آیا پاشیدن آب برای ترساندن دیگران جرم است؟

در زمانی که افرادی مرتکب چندین فقره اسیدپاشی در استان اصفهان شدند، ترس و وحشت زیادی میان زنان حاکم گردیده بود. در چندین مورد گزارش شد افرادی به شوخی برای ترساندن زنان اقدام به آب پاشی می کردند. باید توجه داشت چنانچه شخصی مرتکب چنین عملی گردد و قربانی بترسد و در اثر ترس اتفاق ناگواری برای وی پیش آید، شخص ترساننده مقصر و مسئول خواهد بود.

  مطابق ماده 499 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است.

و نیز بر اساس 501 ق.م.ا. (مصوب 1375) هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد، حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به پرداخت قصاص یا یا دیه محکوم می شود.

مجازات شریک جرم در اسید پاشی چیست؟

بر اساس مفاد ماده 125 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) چنانچه فردی با شخص يا اشخاص ديگر در عمليات اجرائي اسید پاشی مشارکت کند، (یعنی با یکدیگر اقدام به اسید پاشی کنند) و جرم، مستند به رفتار همه آن ها باشد، او شريک در جرم محسوب شده و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

یعنی شخص شریک در جرم به طور مستقل و جداگانه به مجازات اسید پاشی (حسب مورد قصاص، قطع عضو یا زندان) محکوم می شود. فرقی ندارد رفتار هر يک به تنهايي براي وقوع اسید پاشی کافي باشد یا نباشد. همچنین تفاوتی ندارد اثر کار آنان مساوي باشد یا متفاوت.

 

وکیل اخاذی در مشهد، مجازات جرم اخاذی
مطالعه بیشتر

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد