شرایط و قوانین عدم تعلق مهریه به زن

مهرالمثل

فهرست مطالب

در برخی از شرایط قانونی و عرفی مهریه که حق مسلم زن در ازدواج موقت و دائم است از وی سلب می ‌شود. یک وکیل خوب در مشهد می ‌تواند به صورت کامل شرایط عدم تعلق مهریه به زن را در دادگاه تبیین و تفهیم نماید.

حق برخورداری از مهریه در نکاح دائم و موقت یکی از مهم ‌ترین حقوق اقتصادی مربوط به زنان جامعه است. قوانین حقوقی موجود در مجاری قانونی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مهریه از سنت و مذهب گرفته شده است.

از سوی دیگر میزان و تعیین نوع مهریه در عرف اجتماعی، نشانه‌ ی ارج و احترامی است که مرد برای زن قائل گشته و مظهر تعهد شوهر برای تامین زندگی زن است. در صورت وقوع طلاق این مالی که زن به عنوان مهر دریافت می‌ کند، در زندگی او بسیار موثر است و مانع پریشانی و درماندگی او می ‌شود.

دریافت مهریه

تعریف مهریه و اقسام آن

مهر یا صداق یا نحله که در زبان فارسی به آن کابین گفته می‌ شود، به آن مقدار مالی گفته می ‌شود که به واسطه عقد ازدواج به ملکیت زن در می ‌آید و  برای مرد این الزام را ایجاد می ‌کند که آن را به زن پرداخت کند.

بر اساس فقه و قانون مدنی ارائه شده توسط وکیل مهریه در مشهد، این موضوع بر سه گونه است: مهرالمسمی، مهرالمثل و مهرالمتعه که هر کدام دارای شرایط و احکامی متفاوت و مختلف هستند.

مهریه در واقع مالی است که با توافق زن و شوهر تعیین می‌ شود. این مال ممکن است عین معین باشد مانند خانه، زمین و یا سود و منفعت حاصل از امر خاصی همچون سکونت یا اجاره بهای خانه ‌ای برای مدت معین به عنوان مهریه زن تعیین گردد.

یا ممکن است عمل یا کاری باشد که ارزش اقتصادی ندارد، همانند آموزش زبان خارجی یا ساختن خانه ‌ای معین. هم چنین ممکن است مهر حق باشد اعم از حق دینی مانند حقی که به نفع زن از طرف شوهر ایجاد می ‌شود. به عنوان مثال شوهر تعهد می ‌کند مبلغ یک ‌صد میلیون تومان بابت مهر به زن بدهد؛ بنابراین مهریه باید ارزش مالی داشته باشد و قابل تملک به وسیله زن باشد.

قوانین و شرایط مطالبه مهریه در مشهد
مطالعه بیشتر

هرگاه مهر عین معین باشد، باید مقدار و یا صورت آن در زمان عقد موجود باشد و اگر معلوم شود که آن عین در زمان عقد موجود نبوده، تعیین این مهر باطل خواهد بود.

مالکیت زن بر مهر به مجرد انعقاد عقد نکاح

ماده 1082 قانون مدنی بیان می‌ کند که به مجرد وقوع عقد نکاح، مهر به ملکیت زن درمی ‌آید و می‌ تواند هر گونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید؛ بنابراین اگر مهر عین معین باشد با تحقق عقد ازدواج، آن عین به ملکیت زن در می ‌آید و زن این حق را دارد که هر نوع انتفاع و تصرف مالکانه ای را در آن انجام دهد.

اگر مهریه عینی کلی باشد، مانند مقداری پول یا طلا به محض وقوع عقد ازدواج، شوهر بدهکار مهر می‌ گردد و زن می ‌تواند هر زمان که اراده نماید، آن را مطالبه کند. مگر اینکه مدت یا اقساطی جهت پرداخت آن در نظر گرفته شده باشد. هرگاه مهریه منفعت یا هر نوع حق دیگری باشد باز هم با وقوع عقد، زن مالک آن می ‌گردد و می ‌تواند در آن به عنوان مالک تصرف نماید.

اگر تمام مهریه به تصرف زن رسیده باشد؛ در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی، نصف مهر به شوهر برمی‌ گردد؛ بنابراین مالکیت زن نسبت به نصف مشاع از مهر مالکیتی متزلزل است که با تحقق نزدیکی پایدار می‌ شود.

زن به مجرد وقوع عقد ازدواج، مالک مهریه می‌ شود و می‌تواند آن را از شوهر دریافت کند و برای رسیدن به حق خود می ‌تواند به روش‌ های قانونی مانند مراجعه به دادگاه و تقاضای صدور اجرائیه ثبتی متوسل گردد. علاوه بر این قانون این حق را به زن داده است بعد از واقع شدن عقد تا وقتی مهریه خود را دریافت نکرده از تمکین از شوهر خودداری نماید که این حق معروف به حق حبس است. (ماده 1085 قانون مدنی) مشروط بر اینکه مهریه زن حال باشد و این خودداری موجب ازبین رفتن حق نفقه زن نخواهد بود.

قوانین استرداد جهیزیه بدون سیاهه
مطالعه بیشتر

کاهش یا افزایش مهریه

بنابراین هرگاه مهریه موجل (مدت ‌دار) باشد زن حق حبس ندارد. همچنین اگر زن قبل از دریافت مهریه از شوهر خود تمکین نماید، حق حبس او از بین می‌ رود. باید بیان کرد تمکین در اینجا با تفسیر از نظر فقهای امامیه و قانون مدنی، تمکین خاص و نزدیکی با شوهر است.

اما گاهی برخی از موارد قانونی و حقوقی زمینه ‌ای را ایجاد می ‌کند، این حق قانونی از زن سلب می ‌گردد. وکیل خانواده در مشهد می ‌تواند شرایط عدم تعلق مهریه به زن را به طور کامل و با جزئیات دقیق تفضیل نماید.

مباحث و شرایط عدم تعلق مهریه به زن در قانون مدنی

در صورت منحل شدن نکاح به یکی از علل قانونی در صورتی که مهریه، مهرالمسمی باشد با اینکه زن به مجرد عقد مالک مهر می ‌شود و می ‌تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید؛ اما انحلال نکاح در این خصوص موثر بوده و موجب می ‌شود که نصف مهر به شوهر برگردد. اگر ازدواج قبل از تعیین کردن مهر و بعد از نزدیکی منحل شود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود؛ بنابراین در هر صورت به محض انعقاد عقد زن مستحق مهریه می ‌شود و با توجه به اینکه طلاق قبل یا بعد از نزدیکی واقع شود و یا علت انحلال ازدواج، طلاق یا فسخ یا فوت باشد از نظر مستحق بودن یا مستحق نبودن زن، درمورد مهر شرایط و احکام متفاوتی وجود دارد.

1.شرایط عدم تعلق مهریه به زن در هنگام فوت همسر

فوت شوهر هیچ تاثیری در مهریه از نوع مهرالمسمی ندارد و چنانچه مهریه در زمان زنده بودن شوهر به زن تسلیم نشده باشد، زن می ‌تواند پس از فوت همسرش همه‌ ی مهر را مطالبه کند زیرا در اثر نکاح زن استحقاق دریافت همه مهرالمسمی را دارد.

2.عدم تعلق مهریه به زن قبل از نزدیکی

اگر قبل از نزدیکی با زن طلاق واقع شود، زن فقط مستحق نصف مهر خواهد بود؛ اما ماده 1101 قانون مدنی بیان می ‌کند: “اگر عقد نکاح قبل از نزدیکی به دلیلی فسخ شود، زن حق دریافت مهر را ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن (ناتوانی جنسی در مرد) باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.”

شرایط انصراف از طلاق توافقی
مطالعه بیشتر

بنابراین مطابق این ماده اگر ازدواج قبل از نزدیکی فسخ شود اصولا زن استحقاق دریافت مهر را ندارد و اگر مهر را دریافت کرده باشد باید آن را به شوهر خود بعد از فسخ ازدواج برگرداند. استثناء این ماده آن است که در صورتی که زن به علت عنن (ناتوانی جنسی شوهر) ازدواج را فسخ کند، قاعده ‌ی گفته شده در ماده 1101 قانون مدنی اجرا نخواهد شد و با وجود فسخ نکاح، زن استحقاق دریافت نصف مهر را خواهد داشت.

3.عدم تعلق مهریه به زن بعد از نزدیکی

اما اگر عقد نکاح بعد از نزدیکی فسخ شود، زن استحقاق دریافت همه‌ی مهر را خواهد داشت، بنابراین در اینجا فسخ تاثیری در استحقاق زن نسبت به مهریه نخواهد داشت؛ زیرا برابر ماده 1082 قانون مدنی زن به مجرد وقوع عقد ازدواج مالک مهر می‌شود و با وقوع نزدیکی ملکیت او مستقر و پایدار می ‌شود بنابراین موجبی برای سقوط حق دریافت مهریه در اینجا وجود ندارد.

بنابراین هرگاه قبل از نزدیکی و تعیین مهریه، ازدواج به علت فسخ یا فوت یکی از زوجین منحل شود، زن استحقاق دریافت هیچ‌ نوع مهری را ندارد.

برای درک بیشتر از جزئیات قانونی و شرایط عدم تعلق مهریه به زن می ‌توانید با یک وکیل در مشهد مشورت نموده و در مورد مفاد قانونی مربوطه اطلاعات لازم را کسب نمایید.

کلام آخر

مهریه به عنوان هدیه ‌ای است که شوهر به زن می ‌دهد و زن به سبب عقد ازدواج مالک مهر می ‌شود؛ با زناشویی همه‌ ی مهر بر عهده شوهر مستقر می ‌گردد. چنانچه پیش از زناشویی مرد، زن را طلاق دهد، پرداخت نصف مهر بر عهده شوهر است.

اما در مفاد قوانین فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران شرایط عدم تعلق مهریه به زن را عنوان کرده که در این موارد حق مطالبه مهریه از زن سلب می ‌شود.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد