وکیل ابطال وصیت نامه

وکیل وصیت نامه در مشهد

فهرست مطالب

افراد مالک اموال خود می باشند و می توانند هر نوع تصرفی در آنها انجام دهند و  حتی می تواند برای اموال خود بعد از مرگ نیز، تعیین تکلیف کند و آن اموال را به دیگری انتقال دهند. وکیل خوب ابطال وصیت نامه البته مالکیت فرد بر اموال خودش بعد ازمرگ او کمی محدودتر می شود و شخص متوفی فقط می‌تواند برای ثلث اموال خود تعیین تکلیف کند که این انتقال مال و یا سپردن امور به شخصی توسط متوفی در قالب و چارچوب وصیت نامه انجام می گیرد.

وکیل ابطال وصیت

در ماده ۸۴۲ قانون مدنی می خوانیم ممکن است مالی را که هنوز موجود نشده وصیت نمود خواه مال عین نعین یا کلی یا منفعت باشد . وکیل املاک مشهد باوجود این برای تحقق تملیک، مال باید وجود خارجی پیدا کند و در زمان انتقال موجود باشد؛

وکیل ابطال وصیت

یعنی، برای تحقق تملیک باید قابلیت وجود را داشته باشد. (مانند میوه درخت یا نتایج حیوان) بنابراین وصیت به دلیل فقدان موضوع باطل است. مشاوره با وکیل حقوقی در مشهد در حوزه وصیت توصیه می گردد.

۱. مالیت داشتن  و قابلیت انتقال موصی به: موصی به باید در دید عرف مال باشد و بتواهن از ان منافع عقلانی و مشروع به دست اورد (ماده ۲۱۵ قانون مدنی) برای مثال ، باوجود منع استعمال خرید و فروش تریاک موصی به نباید مقداری تریاک برای استفاده معتادان باشد

همچنین خدمات شخص به طور کلی و دائمی موضوع وصیت تملیکی قرار نمی گیرد؛زیرا قابلیت تملیک ندارد . باوجود این اگر شخص برای مدتی اجیر شود مستاجر (مالک منافع) می تواند منافع اجیر را برای بعد از فوت به دیگری واگذار کند.

راههای رد وصیت

۲.وصیت به مال غیر: موصی به باید ملم موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است ؛ بنابراین وصیت فضولی برخلاف معاملات فضولی ابتدا باطل بوده و نیازی به عدم تنفیذ صاحب مال ندارد.

نکاتی درباره نهاد داوری و حکمیت
مطالعه بیشتر

۳.نامشروع بودن جهت وصیت: مقصود از وصیت علاقه و انگیزه اصلی موصی در انشاء وصیت است منند (تامین معاش موصی له و حق شناسی از او یا تشویق مردم به کارهای علمی و صنعتی و ادبی و ورزشی) این حهت باید مشروع باشد(ماده ۲۱۷ قانون مدنی) وگرنه وصیت به دلیل مخالفت با اخلاق و نظم عمومی باطل است.
جهت وصیت ممکن است در ان تصریح شود یا به صورت شرط در ضمن وصیت بیاید؛ ولی شکل بیان در اثر جهت نامشروع است، باید ان را باطل شمرد.

۴.وصیت به حرمان و ارث: موصی نمی تواند یک یا چند تن از وارثان را از ارث محروم کند بهترین وکیل ارث مشهد در ماده ۸۳۷ قانون مدنی مقرر شده : اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.

رکان دعوای ابطال وصیت نامه

وجود وصیت نامه بین طرفین دعوا: یکی از مهم ترین شرایط بطلان قرارداد وجود وصیت نامه در بین طرفین دعواست هرچند بر این وصیت نامه همانطوری که خواهیم دید اثری مترتب نیست.
وجود موارد بطلان در وصیت نامه:مواردی وجود دارد که در صورت عدم رعایت آن ها از سوی موصی یا نبود این ویژگی ها در موضوع وصیت،باید وصیت نامه را قابل ابطال دانست که به توضیح اختصاری هریک می پردازیم:

وکیل ابطال وصیت

۱.عدم اهلیت موصی

موصی باید در زمان انشاء وصیت اهلیت داشته باشد ضرورتی ندارد که اهلیت موصی تا زمان فوت باقی بماند و عارضه جنون و سفه بعد از انشاء وصیت در نفوذ حقوقی آن بی اثر است.

بدین ترتیب برخلاف سایر قراردادها که دو طرف باید لحظاتی تراضی یا آخرین جزء آن اهلیت داشته باشند تملیک در وصیت زمانی تحقق می بابد که موصی زنده نیست و اهلی و شخصیت خود را از دست داده، موصی له نیز همین وضعیت را دارد

و کافی است در زمانی که وصیت را قبول می کند اهلیت داشته باشد البته اگر موصی له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

امحا در جرم جعل چیست؟
مطالعه بیشتر

۲.شرایط خاص موصی درحال وصیت

هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است هرگاه اتفاقا منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود.

۳.رجوع موصی از وصیت

موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند حتی درصورتی که موصی له موصی به را قبض کرده باشد و رجوع از وصیت به وسیله ارداه موصی به عمل می آید و به هر لفظ یا فعلی که کاشف از اراده رجوع باشد، محقق می شود.

ماده ۸۳۸ق.م. نیز به حق رجوع موصی اشاره نموده، بدون اینکه طریق خاصی برای رجوع از وصیت مقرر دارد.در این صورت وصیت نامه مرجوع شده باطل است؛البته اگر موصی ثانیا وصیتی برخلاف وصیت اول نماید، وصیت دوم صحیح ولی وصیت اول باطل خواهد بود.

۴.عدم قبول وصیت توسط موصی له

اگر وصیت تملیکی باشد باید موصی له آن را قبول کند البته قبول موصی له قبل از فوت موصی موثر نیست؛ بنابراین نسبت به موصی له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است؛

بنابراین، اگر موصی له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می تواند آن را قبول کند و اگر از بعد از فوت آن را قبول و موصی به راقبض کرد دیگر نمی تواند ان را رد کند؛ لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده اشد بعد از فوعت قبول ثانویه لازم نیست و همچنین موصی لهمی تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی به قبول کند در این صورت وصیت نسبتبه قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می شود.

۵.وصیت برمازاد ثلث اموال

به زیاده بر ثلث ترکه افذ نیست میزان ثلث به اعتبار دارایی او در حین وصیت مگر با اجازه وراث و اگر از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ و نسبت به سهم سایر وراث باطل است و این اجازه ممکن است صریح یا ضمنی باشد و باسند عادی یارسمی یا شفاهی باشد. از نظر

آشنایی با وکیل دیوان عدالت اداری در مشهد
مطالعه بیشتر

وکیل ارث در مشهد مطابق ماده ۸۴۹ قانون مدنی :«اگر موصی زیاده بر ثلث به ترتیب معینی وصیت به اموری کرده است از ترکه خارج می شود تا میزان ثلث و زاید بر ثلث باطل خواهد شد و اگر وصیت به تمام یک دفعه باشد زیاده از همه کسر می شود»+

وکیل ابطال وصیت

تشریفات طرح دعوای ابطال وصیت نامه

الف)خواهان و خوانده دعوا:خواهان این دعوا حسب مورد ممکن است تمام یا بغضی از وراث باشد که علیه موصی له مطرح می شود.
ب)خواسته دعوا: ممکن است بسته به مورد صدور حکم بطلان وصیت نامه یا اعلام بطلان وصیت نامه باشد،

بنابراین اید خواهان خواسته دعوای خود را تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال سند و وصیت نامه محضری به انضمام تمامی هزینه ها و خسارات دادرسی قراردهد. وکیل وصیت در مشهد
ج)مالی یا غیرمالی بودن دعوا: البته مواردی که موضوع سند انجام یک تعهد غیرمالی است دعوای بطلان وصیت نامه نیز با توجه به غیرمالی بون موضوع آن غیرمالی خواهد بود.

دلایل و مدارک دعوای بطلان وصیت

اهم مدارک لازم برای ابطال وصیت نامه عبارتند از:
-مدارک و اسناد دال بر موجودیت وصیت نامه مانند قرارداد وصیت؛
-دارک و اسناد دال بر باطل و بلااثر بودن وصیت نامه مانند شهادت نامه،اقرارنامه، وصیت نامه دوم، حکم حجر موصی، نظریه پزشکی، سند مالکیت موصی به؛
-مدارک دال بر ذی نفع و ذی سمت بودن مانند گواهی حصر وراثت، وکالت نامه وکیل ابطال وصیت نامه .
مطابق ماده ۴۸ قانون آغیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای تنفیذ مستلزم تقدیم دادخواست است و باید تمامی تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این دعوا رعایت گردد.

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد