گران فروشی با کم فروشی چه فرقی دارد؟ مجازات گران فروشی چیست؟

گران فروشی و کم فروشی

فهرست مطالب

آیا گران فروشی جرم است؟ مجازات گران فروشی چیست؟ کم فروشی چه فرقی با گران فروشی دارد؟ مجازات کم فروشی چیست با توجه به بی ثباتی قیمت های بازار همیشه افراد سودجویی هستند که از این فرصت سوء استفاده نموده و کالاهایی را به قیمتی بالاتر از قیمت واقعی آن می فروشند.

به گفته وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،قانونگذار در دو قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی گران فروشی را  جرم انگاری نموده و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. در این مقاله به بررسی جرم و میزان مجازات دو جرم «گران فروشی» و «کم فروشی» خواهیم پرداخت.

گران فروشی و کم فروشی
تعریف قانون از «گران فروشی» چیست؟

ماده 2 (قانون تعزیرات حکومتی، مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام) گران فروشی را چنین تعریف کرده است: «گران فروشی، عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی ‌و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت ‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.»

از تعریف گران فروشی مندرج در ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی، دو نکته استنباط می گردد: اولا گران فروشی تنها مربوط به کالا و اجناس نیست و ارائه خدمات را نیز در بر می گیرد. لذا چنانچه مثلا فیلمبرداری در ازای مبلغی بیش از نرخ تعیین شده ارائه ی خدمت کند، تحت عنوان «گران فروشی» قابل تعقیب است.

ثانیا تعیین قیمت حتما باید توسط مراجع رسمی نظیر وزارت تجارت، اتحادیه های صنفی ( و نه اتحادیه های تعاونی نظیر اتحادیه تعاونی زنبورداران)، شورای رقابت و امثال این ها تعیین شود. لذا چنانچه فردی کالا یا خدماتی را بالاتر از قیمت عرفی و بازاری آن ارائه دهد، در حالیکه بیش از نرخ مصوب رسمی نیست، «گران فروش» محسوب نمی شود.

مجازات گران فروشی چیست؟

ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی با توجه به میزان گران فروشی و تعداد دفعات تکرار این جرم، مجازات های متفاوتی را در نظر گرفته که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

مجازات گران فروشی تا 20 هزار ریال

مجازات گران فروشی تا 20 هزار ریال بدین شرح است: در مرتبه اول تذکر کتبی، تشکیل پرونده. در مرتبه دوم اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول». در مرتبه سوم، جریمه نقدی از 5 هزار ریال تا 5 برابر میزان گران فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم» در مرتبه چهارم، جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گران فروشی،

قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از 1 تا 6 ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به‌ مهر «تخلف سوم. در مرتبه پنجم، علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از 1 تا 6 ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش.‌ و در مرتبه ششم، تعطیل و لغو پروانه واحد.

گران فروشی و کم فروشی
مجازات گران فروشی بیش از 20 هزار تا 200 هزار ریال

‌چنانچه فردی مرتکب گران فروشی به میزان بیش از 20 هزار تا 200 هزار ریال نماید به ترتیب ذیل با وی برخورد می گردد: در مرتبه اول، جریمه معادل مبلغ گران فروشی و اخطار کتبی. در مرتبه دوم، جریمه از 1 تا 2 برابر میزان گران فروشی و ممهور نمودن پروانه واحدبه مهر «تخلف اول». در مرتبه سوم، جریمه نقدی از 1 تا 5 برابر میزان گران فروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم».

در مرتبه چهارم، علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از 1 تا 6 ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف ‌سوم». در مرتبه پنجم، علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از 1 تا 6 ماه و نصب پارچه به عنوان گران فروش. در مرتبه ششم، تعطیل و لغو پروانه واحد.

مجازات گران فروشی بیش از 200 هزار تا مبلغ 1 میلیون ریال

‌در گران فروشی بیش از 200 هزار تا 1 میلیون ریال، با توجه به چشمگیر بودن مبلغ گران فروشی، مجازات ها نیز به ترتیب ذیل افزایش می یابد: در مرتبه اول، جریمه از 1 تا 2 برابر میزان گران فروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف اول». در مرتبه دوم، جریمه از 2 تا 5 برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از 1 تا 6 ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم».

در مرتبه سوم، علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از 1 تا 6 ماه، نصب پارچه به عنوان گران فروش و ممهور نمودن پروانه‌ واحد به مهر «تخلف سوم». در مرتبه چهارم، علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی.

مجازات گران فروشی بیش از مبلغ 1 میلیون ریال

‌چنانچه مبلغ مازاد بر قیمت رسمی مصوب کالا یا خدمات بیش از 1 میلیون ریال باشد در مرتبه اول، مرتکب به جریمه از 2 تا 5 برابر میزان گران فروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «‌تخلف اول»، محکوم خواهد شد. و در دفعات بعدی بدین ترتیب محکوم می گردد: در مرتبه دوم، جریمه از 5 تا هشت برابر میزان گران فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از 1 تا 6 ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر «تخلف دوم».

در مرتبه سوم، علاوه بر اخذ جریمه نقدی طبق مرتبه دوم ، واحد از 1 تا 6 ماه تعطیل می گردد و پارچه ای به عنوان گران فروش روی واحد صنفی او نصب می گردد و  پروانه کسب واحد صنفی به مهر «تخلف سوم» ممهور می گردد. چنانچه برای مرتبه چهارم، مرتکب گران فروشی بیش از 1 میلیون ریال گردد علاوه بر اخذ جریمه مندرج در مرتبه دوم، واحد صنفی تعطیل گشته و  پروانه کسب و کارت بازرگانی ابطال می گردد.

گران فروشی و کم فروشی
کم فروشی یعنی چه؟ و چه فرقی با گران فروشی دارد؟

‌ مطابق ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی، «کم فروشی» عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ‌ مراجع رسمی قرار گرفته است. مطابق این تعریف در «کم فروشی» به جای آنکه قیمت کالا یا خدمات بیشتر از قیمت مصوب تعیین شود،

فرد کالا یا خدمات را از نظر کمی یا کیفی کمتر ارائه می دهد.‌ اعمالی نظیر خیس کردن سبزیجات یا در آب گذاشتن مرغ با هدف بیشتر شدن وزن آن ها یا قرار دادن چربی و استخوان بیشتر همراه با گوشت قرمز، از مصادیق کم فروشی محسوب می شود. «کم فروشی» اغلب به 2 روش رایج است: در حالت اول شخص با توسل به تقلب و فریب «کم فروشی» می کند.

مثلا از طریق دستکاری ترازو به طوری که وزن کالا بیشتر نشان داده شود، اقدام به کم فروشی می نماید. در این حالت هر سه عنصر «مانور متقلبانه»، «فریب خوردن مالباخته» و «بردن مال متعلق به دیگری» وجود دارد و جرم کلاهبرداری تحقق یافته است.

 اما در حالت دوم شخص بدون تقلب و صرفا از روی سودجویی یا سوء استفاده از وضعیت بازار، اجناس خود را به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده توسط مراجع رسمی (نظیر اتحادیه های صنفی) می فروشد. این عمل نیز جرم است اما مرتکب آن مطابق ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی، تنها تحت عنوان «گران فروشی ساده» قابل تعقیب و پیگرد است.

مجازات کم فروشی چیست؟

مطابق ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی، مجازات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً همانند مجازات گران فروشی است.

وکیل سقط جنین در مشهد و خدمات آن
مطالعه بیشتر

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

تماس و دریافت مشاوره

تماس با شعبه مرکزی

تماس با شعبه مشهد