بررسی تفاوت میان دادگاه کیفری و حقوقی

دادگاه حقوقی و کیفری

دادگاه صالح چیست؟ عبارت «دادگاه صالح به رسیدگی نیست» یعنی چه؟ دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری چه فرقی دارد؟ چه پرونده هایی در صلاحیت دادگاه کیفری و چه دعواهایی در صلاحیت دادگاه حقوقی است؟ آیا در دادگاه های کیفری باید هزینه پرداخت کنیم؟ آیا دادگاه های حقوقی دادسرا دارند؟ شکایت نامه را به کجا باید […]